ציונים בבחינת המתא"ם


הציון בבחינת מתא”ם (מבחן מתאם) הוא ציון יחסי, כלומר, ציונו של כל נבחן נקבע לאור הישגיהם של שאר הנבחנים באותו המועד. עבור כל בחינה מתקבלים שלושה ציונים: ציון בפרק סטטיסטיקה ושיטות מחקר, ציון בפרק הבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה, וציון כללי. הציון הכללי מבוסס על הציונים בשני חלקי הבחינה, לפי המשקלות הבאים:
סטטיסטיקה ושיטות מחקר - 40% מהציון הכללי.
הבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה - 60% מהציון הכללי.

כל אחד משלושת הציונים בבחינת המתא"ם נע בטווח שבין 50 ל-150, כאשר ממוצע הציונים הוא 100 וסטית התקן היא 20. ציוני הבחינה נתונים בעקומה נורמלית, בקרוב. מאחר שמדובר בבחינה חדשה יחסית, עקומת הציונים המתקבלת בסופו של דבר היא כמעט נורמלית, ומאפייניה משתנים מעט ממועד למועד. מכאן, שייתכנו הבדלים מסוימים בין טבלאות הציונים המתפרסמות כל מועד. משמעות הדבר, שקיימת שונות בין המועדים, ולעובדה זו יש השלכות הנוגעות למהימנות בחינת המתא"ם ולתוקף שלה.

המוסדות השונים עושים שימוש בציוני מתא”ם ככלי למיון המועמדים לתואר השני. ברבים מהם ציוני מתא”ם משמשים נתוני סף המשמשים למיון ראשוני של המועמדים. מתוך עיון בטבלה הבאה, ניתן לראות שאם במועד מסוים ניגשו 1000 איש לבחינה, פחות מ-200 מהם קיבלו ציון גבוה מ-120. עובדה זו מאפשרת לחוגים להשתמש בציון מתא”ם ככלי לסינון ומיון ראשוני של המועמדים.
 

אחוזי נבחנים בטווחי הציון הכללי בבחינת מתא"ם

טווח הציונים
אחוז הנבחנים שציונם נמצא
מתחת לטווח
בטווח
מעל הטווח
50-69
0
9
91
70-79
9
12
79
80-89
21
13
66
90-99
34
17
49
100-109
51
16
33
110-119
67
14
19
120-129
81
9
10
130-150
90
10
0

 

הטבלה מבוססת על נתונים מצורפים של מועדי מתא"ם 2021-2022, ומפורסמת באתר הרשמי של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

לפרטים נוספים ולהרשמה

המרכז הארצי קבע

תלמידי אופק מקבלים את הציונים הגבוהים ביותר במתא"ם
לדו״ח המרכז הארצי

מבחן מתאם לדוגמא

מבוסס על מתא״ם 2019
הבחן עכשיו
עיצוב אתרים ופיתוח - design-studio.co.il